0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Cả 1 ekip làm việc vô cùng vất vả để có những shot ảnh đẹp…Special thanks :
Model: Từ Hạnh Vân
Make up: Long Louis
Photographer: Pro-K
My mother and me,hehe…
Cả 1 ekip làm việc vô cùng vất vả để có những shot ảnh đẹp…Special thanks :
Model: Từ Hạnh Vân
Make up: Long Louis
Photographer: Pro-K
My mother and me,hehe…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing